Thursday, March 17, 2011

கொங்கதேச பன்றியினங்கள்:

கரும்பன்றி (அ) நாட்டுப்பன்றி:நோயெதிர்ப்பு, பஞ்சம்தாங்குதல் ஆகியவற்றில் சிறந்தது. சர்க்கார் இதிலும் சீமைப்பன்றிக்ளைக் கலந்து குட்டிச்சுவராக்கிவருகிறது.

No comments:

Post a Comment