Thursday, March 17, 2011

கொங்கதேச முயல் இனங்கள்:

நாட்டு மொச (Lepus nigricollis):
பாரதம் முழுவதும் காணப்படுவது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம். இயற்கையாக மட்டுமே வளர்க்க முடியும்.

No comments:

Post a Comment